Regulamin jednodniowych zajęć sportowo-edukacyjnych – ferie zimowe 2018 KORONA

1. Organizatorem jednodniowych zajęć sportowo-edukacyjnych jest firma KRAUL WAKACJE, NIP: 945-122-77-27, Wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki Marszałka Województwa Małopolskiego Z/19/2009, działająca w oparciu o Ustawę o usługach turystycznych, zwana dalej ORGANIZATOREM.

2. Przed zgłoszeniem udziału w jednodniowych zajęciach sportowo-edukacyjnych zwanych dalej imprezą turystyczną rodzice/opiekunowie prawni Uczestnika powinni zapoznać się z niniejszym regulaminem.

3. Pierwszym etapem rezerwacji jest kontakt telefoniczny lub osobisty z biurem w celu potwierdzenia dostępności miejsca na danej imprezie turystycznej. Kolejnym krokiem jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronach z ofertą całodniowych zajęć sportowo-edukacyjnych. W odpowiedzi wysyłamy Państwu drogą elektroniczną potwierdzenie rezerwacji. Rezerwacja jest utrzymana po wpłaceniu zaliczki w wysokości 50 złotych od osoby za jednodniowy zajęcia sportowo-edukacyjne w terminie podanym mailu potwierdzającym rezerwację (nr konta: 34 1020 2892 0000 5602 0368 5161, dane odbiorcy: KRAUL WAKACJE, 30-698 Kraków, ul. Chałubińskiego 120 S – przy tytule przelewu proszę wpisać imię i nazwisko Uczestnika i CASCADA lub KORONA z datą zajęć” oraz po dostarczeniu oryginału Karty Zgłoszenia do biura.

4. Podczas imprez turystycznych na terenie Polski, na mocy zawartej pomiędzy SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. i firmą KRAUL WAKACJE umowy generalnej ubezpieczenia nr 204614  z dnia 22.05.2015 r. każdy uczestnik imprezy turystycznej zgłoszony do SIGNAL IDUNA POLSKA TU S.A. zgodnie z postanowieniami umowy generalnej objęty jest ubezpieczeniem Następstw Nieszczęśliwych Wypadków na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz może zostać objęty ubezpieczeniem Kosztów Imprezy Turystycznej. Pakiety ubezpieczeniowe BIURA PODRÓŻY obejmują:  NWI 10 000 zł, NWS 10 000 zł .*

5. Podczas imprez turystycznych na terenie Europy, na mocy zawartej pomiędzy SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. i firmą KRAUL WAKACJE umowy generalnej ubezpieczenia nr 201337 z dnia 20.02.2013 każdy uczestnik imprezy turystycznej zgłoszony do SIGNAL IDUNA POLSKA TU S.A. zgodnie z postanowieniami umowy generalnej objęty jest ubezpieczeniem SIGNAL IDUNA Bezpieczne Podróże oraz może zostać objęty ubezpieczeniem Kosztów Imprezy Turystycznej. Pakiety ubezpieczeniowe BIURA PODRÓŻY obejmują: zakres standard KL 10 000 euro, NWI 15 000 zł, NWS 15 000 zł, BP 800 zł .

6. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany warunków umowy z przyczyn od niego niezależnych. Uczestnik zawiadomiony o powyższych zmianach powinien niezwłocznie poinformować Organizatora czy przyjmuje proponowaną zmianę umowy czy odstępuję od umowy za natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych świadczeń i bez obowiązku wniesienia kary umownej.

7. Uczestnik ponosi odpowiedzialność materialną wobec Organizatora za szkody wyrządzone z jego winy.

8. Niewykorzystanie przez Uczestnika świadczeń objętych programem obozu z przyczyn leżących po jego stronie, nie może stanowić podstawy do obniżenia odpłatności za imprezę lub żądania zwrotów pieniężnych za niewykorzystane usługi.

9. Rezygnacja z udziału z imprezy turystycznej może nastąpić w formie pisemnego oświadczenia. Za datę rezygnacji przyjmuje się datę otrzymania pisma przez Organizatora.

10. Koszt rezygnacji z imprezy: do 14 dni przed rozpoczęciem imprezy potrącana jest zaliczka 50 złotych, od 14 do 7 dni – 50% całkowitej wartości imprezy (nie zaliczki!), przy rezygnacji krótszej niż 7 dni od rozpoczęcia imprezy, potrącane jest 100% całkowitej wartości ceny imprezy (nie zaliczki!)*.

11. Organizator przyjmuje ewentualne skargi i reklamacje, które zostaną złożone w terminie do 30 dni po zakończeniu obozu.

12. W czasie trwania obozu Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania regulaminów danej imprezy.

13. W przypadku nieprzestrzegania regulaminów obowiązujących na danej imprezie Uczestnik zostanie wydalony z placówki wypoczynku na koszt własny, bez możliwości zwrotu z tytułu niewykorzystanych świadczeń.

14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za sprzęt RTV i rzeczy wartościowe uczestników nie oddane w depozyt opiekunom.

15. Organizator przekazuje Uczestnikom informacje o czasie przejazdu, planowanych postojach w „sklerotce obozowicza”, dostępnej na witrynie internetowej Organizatora, nie później niż miesiąc przed wyjazdem.

16. Istnieje możliwość przeniesienia uprawnień na osobę spełniającą warunki udziału w imprezie turystycznej do 7 dni przed wyjazdem.

* Zainteresowanych zawarciem Ubezpieczenia Kosztów Imprezy Turystycznej w Signal Iduna (składka 3,5% i 5,3% wartości imprezy w zależności od wybranego wariantu) prosimy o kontakt z biurem.