REGULAMIN UCZESTNICTWA

1. Organizatorem imprezy turystycznej – obozu/wczasów rodzinnych/wyjazdu/półkolonii/całodniowych zajęć sportowo-edukacyjnych – jest firma KRAUL WAKACJE, NIP: 945-122-77-27, Wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki Marszałka Województwa Małopolskiego Z/19/2009, działająca w oparciu o Ustawę o usługach turystycznych, zwana dalej ORGANIZATOREM..

2. Przed zgłoszeniem udziału w imprezie turystycznej Uczestnik lub rodzice/opiekunowie prawni Uczestnika powinni zapoznać się z niniejszym regulaminem.

3. Pierwszym etapem rezerwacji jest kontakt telefoniczny lub osobisty z biurem w celu potwierdzenia dostępności miejsca na danej imprezie turystycznej. Kolejnym krokiem jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronach z ofertą obozów. W odpowiedzi wysyłamy Państwu drogą elektroniczną potwierdzenie rezerwacji na wybraną imprezę turystyczną oraz spersonalizowaną umowę. Rezerwacja jest utrzymana po wpłaceniu zaliczki w wysokości 700 złotych od osoby (obozy, wczasy rodzinne) w terminie podanym w umowie na konto bankowe (nr konta: 34 1020 2892 0000 5602 0368 5161, dane odbiorcy: KRAUL WAKACJE, 30-698 Kraków, ul. Chałubińskiego 120 S – przy tytule przelewu proszę wpisać imię i nazwisko Uczestnika i nazwę wybranego wyjazdu – „FABRYKA ADRENALINY – Rembów + termin turnusu”, „MOC AKTYWNOŚCI – Ochotnica + termin turnusu”, „TENNIS & BIKE CAMP – Rabka”, „SŁODKIE LENISTWO – Grecja”, „WATER WORLD – Grecja”, „ENGLISH IN GREECE – Grecja”, Wczasy rodzinne – MAMA, TATA i JA – GRAND STASINDA + termin turnusu”, „Wczasy rodzinne MAMA, TATA i JA – GRECJA”, „Całodniowe zajęcia sportowo-edukacyjne Korona + terminy” oraz po dostarczeniu oryginału umowy do  biura.

4. Podczas imprez turystycznych na terenie Polski, na mocy zawartej pomiędzy SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. i firmą KRAUL WAKACJE umowy generalnej ubezpieczenia nr 204614  z dnia 22.05.2015 r. każdy uczestnik imprezy turystycznej zgłoszony do SIGNAL IDUNA POLSKA TU S.A. zgodnie z postanowieniami umowy generalnej objęty jest ubezpieczeniem Następstw Nieszczęśliwych Wypadków na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz może zostać objęty ubezpieczeniem Kosztów Imprezy Turystycznej. Pakiety ubezpieczeniowe BIURA PODRÓŻY obejmują:  NWI 10 000 zł, NWS 10 000 zł .*

5. Podczas imprez turystycznych na terenie Europy, na mocy zawartej pomiędzy SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. i firmą KRAUL WAKACJE umowy generalnej ubezpieczenia nr 201337 z dnia 20.02.2013 każdy uczestnik imprezy turystycznej zgłoszony do SIGNAL IDUNA POLSKA TU S.A. zgodnie z postanowieniami umowy generalnej objęty jest ubezpieczeniem SIGNAL IDUNA Bezpieczne Podróże oraz może zostać objęty ubezpieczeniem Kosztów Imprezy Turystycznej. Pakiety ubezpieczeniowe BIURA PODRÓŻY obejmują: zakres standard KL 10 000 euro, NWI 15 000 zł, NWS 15 000 zł, BP 800 zł .

6. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany warunków umowy z przyczyn od niego niezależnych. Uczestnik zawiadomiony o powyższych zmianach powinien niezwłocznie poinformować Organizatora czy przyjmuje proponowaną zmianę umowy czy odstępuję od umowy za natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych świadczeń i bez obowiązku wniesienia kary umownej.

7. Uczestnik ponosi odpowiedzialność materialną wobec Organizatora za szkody wyrządzone z jego winy.

8. Niewykorzystanie przez Uczestnika świadczeń objętych programem obozu z przyczyn leżących po jego stronie, nie może stanowić podstawy do obniżenia odpłatności za imprezę lub żądania zwrotów pieniężnych za niewykorzystane usługi.

9. Rezygnacja z udziału z imprezy turystycznej może nastąpić w formie pisemnego oświadczenia. Za datę rezygnacji przyjmuje się datę otrzymania pisma przez Organizatora.

10. Koszt rezygnacji z imprezy: do 14 dni przed rozpoczęciem imprezy potrącana jest zaliczka 700 złotych (obozy, wczasy rodzinne) oraz 50 zł (za każdy dzień całodniowych zajęć sportowo-edukacyjnych ), od 14 do 7 dni – 50% całkowitej wartości imprezy (nie zaliczki!), przy rezygnacji krótszej niż 7 dni od rozpoczęcia imprezy, potrącane jest 100% całkowitej wartości ceny imprezy (nie zaliczki!)*.

11. Organizator przyjmuje ewentualne skargi i reklamacje, które zostaną złożone w terminie do 30 dni po zakończeniu obozu.

12. W czasie trwania obozu Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania regulaminów danej imprezy.

13. W przypadku nieprzestrzegania regulaminów obowiązujących na danej imprezie Uczestnik zostanie wydalony z placówki wypoczynku na koszt własny, bez możliwości zwrotu z tytułu niewykorzystanych świadczeń.

14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za sprzęt RTV i rzeczy wartościowe uczestników nie oddane w depozyt opiekunom.

15. Organizator przekazuje Uczestnikom informacje o czasie przejazdu, planowanych postojach w „sklerotce obozowicza”, dostępnej na witrynie internetowej Organizatora, nie później niż miesiąc przed wyjazdem.

16. Istnieje możliwość przeniesienia uprawnień na osobę spełniającą warunki udziału w imprezie turystycznej do 7 dni przed wyjazdem.

* Uczestników obozów i wczasów rodzinnych zainteresowanych zawarciem Ubezpieczenia Kosztów Imprezy Turystycznej w Signal Iduna (składka 3,5% i 5,3% wartości imprezy w zależności od wybranego wariantu) prosimy o kontakt z biurem.