Regulamin – klubik kraula

1. Zajęcia w KLUBIKU KRAULA w roku szkolnym 2018/2019 zblokowane są w dwa semestry. Opłata wnoszona jest z góry (za semestr lub za każdy miesiąc), nie podlega zwrotowi i nie może być przepisana na kolejną edycję.

2. Korzystający z zajęć w KLUBIKU KRAULA zobowiązani są do sprawdzenia czy nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach.

3. Uczestnicy zajęć zostają pod opieką instruktora od rozpoczęcia do zakończenia treningu.

4. Uczestnicy zajęć proszeni są o wchodzenie na salę zajęć w obuwiu/w skarpetkach oraz w odpowiednim stroju sportowym

5. Uczestnik zajęć ma prawo do odrobienia 3 nieobecności na zajęciach w danym semestrze. Warunkiem możliwości odrobienia jest wcześniejsze zgłoszenie nieobecności na adres mailowy kraul@kraul.pl lub bezpośrednio do instruktora zajęć:

a. Nieodrobione nieobecności nie przechodzą na następny semestr.

b. Termin odrabiania uzgadniany jest z prowadzącym zajęcia.

c. Możliwe jest odrabianie zajęć także w innej lokalizacji gdzie prowadzone są zajęcia.

d. W przypadku osób uczęszczających na treningi 2 razy w tygodniu możliwości odrobienia zajęć nie ma ze względu na brak grup i terminów.