Regulamin narciarsko/snowboardowych wyjazdów szkoleniowych

1. Organizatorem wyjazdów jest firma KRAUL WAKACJE, NIP: 945-122-77-27, Wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki Z/19/2009, działająca w oparciu o Ustawę o usługach turystycznych.

2. Przed zgłoszeniem udziału w jednorazowym niedzielnym wyjeździe szkoleniowym narciarskim/snowboardowym rodzice/opiekunowie prawni Uczestnika powinni zapoznać się z niniejszym regulaminem.

3. Wyjazdy w sezonie zimowym 2019/2020 odbywać się w terminach 8, 15 i 22 grudnia 2019, 5, 12 i 19 stycznia 2020, 16 i 23 lutego 2020 oraz 1 marca 2019.

4. Pierwszym etapem rezerwacji jest kontakt telefoniczny lub osobisty z biurem w celu potwierdzenia dostępności miejsca w danym terminie. Kolejnym krokiem jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie z ofertą wyjazdów szkoleniowych. Następnie wysyłamy Państwu drogą elektroniczną potwierdzenie rezerwacji wyjazdu szkoleniowego w wybrany terminie. Rezerwacja jest utrzymana po wpłaceniu, w ciągu trzech dni od daty wysłania przez nas maila potwierdzającego rezerwację, pełnej kwoty należnej za wyjazd gotówką w biurze lub na konto bankowe (nr konta: 34 1020 2892 0000 5602 0368 5161, dane odbiorcy: KRAUL WAKACJE, 30-698 Kraków, ul. Chałubińskiego 120 S – przy tytule przelewu proszę wpisać imię i nazwisko Uczestnika i datę wyjazdu.

5. Nie przybycie na wyjazd nie upoważnia do zwrotu opłaty za wyjazd. W nagłych zdarzeniach losowych (choroba) dopuszcza się rezygnację z danego wyjazdu do soboty poprzedzającej wyjazd do godziny 15.00. Fakt ten należy zgłosić do biura osobiście lub telefonicznie. Zgłoszenie upoważnia do przepisania całej wpłaconej kwoty na kolejny wyjazd lub do jej zwrotu, w zależności od woli Uczestnika.

6. Wszyscy uczestnicy zajęć zobowiązani są do posiadania kasków!!!

7. Wszyscy uczestnicy zajęć zobowiązani są do posiadania sprawnego sprzętu, organizator nie ponosi odpowiedzialności za stan techniczny sprzętu uczestników. W przypadku gdy instruktor prowadzący zajęcia stwierdzi, że sprzęt posiadany przez uczestnika jest niesprawny, będzie czynił starania w celu wypożyczenia sprzętu na koszt uczestnika (rodzica/opiekuna).

8. Organizator zapewnia uczestnikom ubezpieczenie NNW na sumę 10000 złotych (Signal Iduna, ul. Podgórska 36, 31-536 Kraków) podczas transportu i imprezy.