Regulamin jednodniowych zajęć sportowo-edukacyjnych – lato 2018 GYMSPACE

 1. 0rganizatorem jednodniowych zajęć sportowo-edukacyjnych jest GYMSPACE S.C., NIP: 6793149489, adres: ul. Myślenicka 133, 30-698 Kraków, zwaną dalej ORGANIZATOREM.
 2. Przed zgłoszeniem udziału w jednodniowych zajęciach sportowo-edukacyjnych rodzice/opiekunowie prawni Uczestnika powinni zapoznać się z niniejszym regulaminem.
 3. Pierwszym etapem rezerwacji jest kontakt telefoniczny lub osobisty z biurem w celu potwierdzenia dostępności miejsca na danej imprezie turystycznej. Kolejnym krokiem jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronach z ofertą całodniowych zajęć sportowo-edukacyjnych. W odpowiedzi wysyłamy Państwu drogą elektroniczną potwierdzenie rezerwacji. Rezerwacja jest utrzymana po wpłaceniu zaliczki w wysokości 50 złotych od osoby za każdy jeden dzień zajęć sportowo-edukacyjnych w terminie podanym mailu potwierdzającym rezerwację Na konto bankowe: nr konta: 96 1020 2892 0000 5602 0638 9763,
  Dane odbiorcy: GYMSPACE S.C., ul. Myślenicka 133, 30-698 Kraków
  Przy tytule przelewu proszę wpisać imię i nazwisko Uczestnika, jednodniowe zajęcia sportowo – edukacyjne – GYMSPACE + termin
 4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany warunków umowy z przyczyn od niego niezależnych. Rodzic/opiekun prawny zawiadomiony o powyższych zmianach powinien niezwłocznie poinformować Organizatora czy przyjmuje proponowaną zmianę umowy czy odstępuję od umowy za natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych świadczeń i bez obowiązku wniesienia kary umownej.
 5. Rodzic/opiekun prawny ponosi odpowiedzialność materialną wobec Organizatora za szkody wyrządzone przez Uczestnika.
 6. Niewykorzystanie przez Uczestnika świadczeń objętych programem z przyczyn leżących po jego stronie, nie może stanowić podstawy do obniżenia odpłatności za zajęcia lub żądania zwrotów pieniężnych za niewykorzystane usługi. Za taką przyczynę uznaje się między innymi chorobę, która zmusiła Uczestnika do przerwania udziału w zajęciach.
 7. Rezygnacja z udziału w zajęciach powinna nastąpić w formie pisemnego oświadczenia. Za datę rezygnacji przyjmuje się datę otrzymania pisma przez Organizatora.
 8. W czasie trwania całodniowych zajęć sportowo – edukacyjnych Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania regulaminów.
 9. W przypadku nieprzestrzegania regulaminów obowiązujących na danych zajęciach Uczestnik zostanie wydalony z placówki na koszt własny, bez możliwości zwrotu z tytułu niewykorzystanych świadczeń.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za sprzęt RTV i rzeczy wartościowe Uczestników nie oddane w depozyt opiekunom.
 11. Istnieje możliwość przeniesienia uprawnień na osobę spełniającą warunki udziału
  w zajęciach do 7 dni przed ich rozpoczęciem.
 12. Podczas zajęć na terenie uczestnicy są objęci ubezpieczeniem od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) na kwotę 10 000 zł.