REGULAMIN UCZESTNICTWA W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ

1. Organizatorem imprezy turystycznej – obozu/wczasów rodzinnych/wyjazdu/półkolonii/całodniowych zajęć sportowo-edukacyjnych – jest firma KRAUL WAKACJE, NIP: 945-122-77-27, Wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki Marszałka Województwa Małopolskiego Z/19/2009, działająca w oparciu o Ustawę o usługach turystycznych, zwana dalej ORGANIZATOREM.

2. Przed zgłoszeniem udziału w imprezie turystycznej Uczestnik lub rodzice/opiekunowie prawni Uczestnika powinni zapoznać się z niniejszym regulaminem.

3. Pierwszym etapem rezerwacji jest kontakt telefoniczny lub osobisty z biurem w celu potwierdzenia dostępności miejsca na danej imprezie turystycznej. Kolejnym krokiem jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronach z ofertą obozów. W odpowiedzi wysyłamy Państwu drogą elektroniczną potwierdzenie rezerwacji na wybraną imprezę turystyczną oraz spersonalizowaną umowę. Rezerwacja jest utrzymana po wpłaceniu zaliczki w wysokości 800 złotych od osoby (obozy, wczasy rodzinne) lub 200 złotych od osoby (półkolonie)  w terminie podanym w umowie na konto bankowe (nr konta: 34 1020 2892 0000 5602 0368 5161, dane odbiorcy: KRAUL WAKACJE, 30-698 Kraków, ul. Chałubińskiego 120 S – przy tytule przelewu proszę wpisać imię i nazwisko Uczestnika i nazwę wybranego wyjazdu –  „FABRYKA ADRENALINY – Myczkowce + termin turnusu”, „MOC AKTYWNOŚCI – Ochotnica + termin turnusu”, „Obóz gimnastyczny GYMSPACE – Zubrzyca”, „SŁODKIE LENISTWO – Bukowina”, „ENGLISH IN BUKOVINA”, „Wczasy rodzinne – MAMA, TATA i JA – GRAND STASINDA + termin turnusu”, „Wczasy rodzinne MAMA, TATA i JA – GRECJA”, „Półkolonia Korona + termin” oraz po dostarczeniu oryginału umowy do  biura.

3.  Faktury za obozy i wczasy rodzinne wystawiane są tylko na życzenie klienta. Prosimy o zgłoszenie chęci otrzymania faktury poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: kraul@kraul.pl i podanie pełnych danych nabywcy faktury oraz imienia i nazwiska uczestnika/uczestników – koniecznie przed dokonaniem wpłaty zaliczki. W przypadku jeśli faktura ma być wystawiona na firmę/zakład pracy prosimy o rzetelne upewnienie się jakie dane, ewentualnie inne dokumenty, są Państwu niezbędne do uzyskania refundacji i przesłanie również tych informacji w treści maila. Nasze faktury są wysyłane drogą e-mailową i nie zawierają podpisów. Jeśli chcecie Państwo otrzymać fakturę z pieczątką, prosimy informację na adres kraul@kraul.pl przed dokonaniem płatności.

4. Podczas imprez turystycznych na terenie Polski, na mocy zawartej pomiędzy SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. i firmą KRAUL WAKACJE umowy generalnej ubezpieczenia nr 204614  z dnia 22.05.2015 r. każdy uczestnik imprezy turystycznej zgłoszony do SIGNAL IDUNA POLSKA TU S.A. zgodnie z postanowieniami umowy generalnej objęty jest ubezpieczeniem Następstw Nieszczęśliwych Wypadków na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz może zostać objęty ubezpieczeniem Kosztów Imprezy Turystycznej. Pakiety ubezpieczeniowe BIURA PODRÓŻY obejmują:  NWI 10 000 zł, NWS 10 000 zł .*

5. Podczas imprez turystycznych na terenie Europy, na mocy zawartej pomiędzy SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. i firmą KRAUL WAKACJE umowy generalnej ubezpieczenia nr 201337 z dnia 20.02.2013 każdy uczestnik imprezy turystycznej zgłoszony do SIGNAL IDUNA POLSKA TU S.A. zgodnie z postanowieniami umowy generalnej objęty jest ubezpieczeniem SIGNAL IDUNA Bezpieczne Podróże oraz może zostać objęty ubezpieczeniem Kosztów Imprezy Turystycznej. Pakiety ubezpieczeniowe BIURA PODRÓŻY obejmują: ubezpieczenia NNW na kwotę 15000 złotych, ubezpieczenie kosztów leczenia do 10000 euro, kosztów ratownictwa do 6000 euro, OC na kwotę 10000 euro, ubezpieczenie bagażu na kwotę 800 zł oraz sprzętu sportowego na kwotę 3000 zł

6. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany warunków umowy z przyczyn od niego niezależnych. Uczestnik zawiadomiony o powyższych zmianach powinien niezwłocznie poinformować Organizatora czy przyjmuje proponowaną zmianę umowy czy odstępuję od umowy za natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych świadczeń i bez obowiązku wniesienia kary umownej.

7. Uczestnik ponosi odpowiedzialność materialną wobec Organizatora za szkody wyrządzone z jego winy.

8. Niewykorzystanie przez Uczestnika świadczeń objętych programem obozu z przyczyn leżących po jego stronie, nie może stanowić podstawy do obniżenia odpłatności za imprezę lub żądania zwrotów pieniężnych za niewykorzystane usługi.

9. Rezygnacja z udziału z imprezy turystycznej może nastąpić w formie pisemnego oświadczenia. Za datę rezygnacji przyjmuje się datę otrzymania pisma przez Organizatora.

10. Koszt rezygnacji z imprezy: do 14 dni przed rozpoczęciem imprezy potrącana jest zaliczka 800 złotych od osoby (obozy, wczasy rodzinne) oraz 50 zł (za każdy dzień całodniowych zajęć sportowo-edukacyjnych ), od 14 do 7 dni – 50% całkowitej wartości imprezy (nie zaliczki!), przy rezygnacji krótszej niż 7 dni od rozpoczęcia imprezy, potrącane jest 100% całkowitej wartości ceny imprezy (nie zaliczki!)*.

11. Organizator przyjmuje ewentualne skargi i reklamacje, które zostaną złożone w terminie do 30 dni po zakończeniu obozu.

12. W czasie trwania obozu Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania regulaminów danej imprezy.

13. W przypadku nieprzestrzegania regulaminów obowiązujących na danej imprezie Uczestnik zostanie wydalony z placówki wypoczynku na koszt własny, bez możliwości zwrotu z tytułu niewykorzystanych świadczeń.

14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za sprzęt RTV i rzeczy wartościowe uczestników nie oddane w depozyt opiekunom.

15. Organizator przekazuje Uczestnikom informacje o czasie przejazdu, planowanych postojach w „sklerotce obozowicza”, dostępnej na witrynie internetowej Organizatora, nie później niż miesiąc przed wyjazdem.

16. Istnieje możliwość przeniesienia uprawnień na osobę spełniającą warunki udziału w imprezie turystycznej wskazaną przez Uczestnika do 7 dni przed wyjazdem.

* Uczestników obozów i wczasów rodzinnych zainteresowanych zawarciem Ubezpieczenia Kosztów Imprezy Turystycznej w Signal Iduna (składka 3,5% i 5,3% wartości imprezy w zależności od wybranego wariantu) prosimy o kontakt z biurem.